Registration No. - MPGOVT/IND/03/27/01/18065/15

नित्य कर्म पूजा - स्तुति श्लोक


।। प्रात: कर दर्शनम  ।।

 

कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती ।

करमूले तू गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम ॥

 

।। पृथ्वी क्षमा प्रार्थना  ।।

 

समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते ।

विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमश्वमेव ॥

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च।

गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्।।

ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

 

।। स्नान मन्त्र ।।

 

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ।

नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु ॥

 

।। सूर्यनमस्कारमन्त्र: ।।

 

ॐ सूर्य आत्मा जगतस्तस्युषश्च,

आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने ।

दीर्घमायुर्बलं वीर्यं व्याधि शोक विनाशनम् ।

सूर्य पादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम्।।

ॐ मित्राय नम:॥१॥

ॐ रवये नम:॥२॥

ॐ सूर्याय नम:॥३॥

ॐ भानवे नम:॥४॥

ॐ खगाय नम:॥५॥

ॐ पूष्णे नम:॥६॥

ॐ हिरण्यगर्भाय नम:॥७॥

ॐ मरीचये नम:॥८॥

ॐ आदित्याय नम:॥९॥

ॐ सवित्रे नम:॥१०॥

ॐ अर्काय नम:॥११॥

ॐ भास्कराय नम:॥१२॥

ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नम: ॥१३॥

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमम् भास्कर ।

दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते ।

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे ! जगत्प्रसूति स्थितिनाश हेतवे ||

त्रप्तमयाय त्रिगुणात्मकधारिणे ! विरंचिनारायण शंकारत्मने ||

।। गणपति स्तोत्र ।।

 

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय,

लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय ।

नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय,

गौरीसुताय गणनाथ नमोस्तुते ॥

 

।। शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम् ।।

 

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय

तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥१॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय

नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय ।

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय

तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जबालसूर्याय

दक्षाध्वरनाशकाय ।

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय

तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥

वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमूनीन्द्रदेवार्चितशेखराय ।

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय

तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय

पिनाकहस्ताय सनातनाय ।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय

तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ ।

शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥

 

।। श्री राम स्तुति ।।

 

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे

रामेहणाभिहता निशारचरचमू रामाय तस्मै नमः ।

मनोजवं मारुततुल्यावेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठंम,

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणम् प्रपद्ये।

 

।। श्री कृष्ण स्तुती ।।

 

कस्तुरी तिलकम ललाटपटले,वक्षस्थले कौस्तुभम ।

नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले,वेणु करे कंकणम ।

सर्वांगे हरिचन्दनम सुललितम,कंठे च मुक्तावलि ।

गोपस्त्री परिवेश्तिथो विजयते,गोपाल चूडामणी ॥

© 2016 . All rights reserved | Design by Creato Web IT Solutions